Qùa lưu niệm Phục vụ Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc

    Năm 2020, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Tham mưu tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Tham mưu Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương tổ chức, triển khai các phong trào thi đua, trọng tâm là 04 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động. Đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương nâng cao chất lượng hoạt động của các cụm, khối thi đua trực thuộc. Tham mưu trình Chính phủ, trình Quốc hội Dự án Luật Thi đua, khen thưởng.

  Đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động; gắn các phong trào thi đua với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” góp phần thiết thực trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2020. Tổ chức sơ kết 02 phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 – 2025.

King Gold xin giới thiệu mẫu quà lưu niệm phù hợp với Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc, các tỉnh, thành trên cả nước

Qùa tặng Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc 2020

Tranh hoa sen bằng vàng cũng là món quà ý nghĩa mang tinh thần dân tộc